Tr? l?i ?i?u tra b?nh vi bo t? trng (EHP) (Enterocytozoon hepatopenaei) trng th??ng

13 June 2016, at 1:00am

VIETNAM - Gi?i th??ng bao g?m: pin s?c d? phng, ??ng h? th? thao thng minh, th? nh? USB v o thun

FishVet Group Asia Limited hi?n ?ang thu th?p s? li?u lây lan theo vùng ??a lý và tác ??ng c?a b?nh vi bào t? trùng (EHP) (Enterocytozoon hepatopenaei).

T?t c? ng??i nuôi tôm ?i?n ??y ?? phi?u ?i?u tra (h?n chót ngày 30 tháng Sáu n?m 2016) s? có c? h?i ???c nh?n m?t trong các gi?i th??ng sau:

  • Pin s?c d? phòng
  • ??ng h? th? thao thông minh
  • Th? nh? USB
  • Áo thun

M?i thông tin s? ???c gi? BÍ M?T

?? tham d? cu?c thi, vui lòng t?i phi?u ?i?u tra, tr? l?i các câu h?i và g?i v? info.FVGAL@fishvetgroup.com. M?i thông tin s? ???c gi? bí m?t tuy?t ??i